Právne služby

Advokáti JUDr. Žilinčík, JUDr. Prachařová poskytujú právne služby podnikateľským subjektom a občanom – fyzickým osobám.

Advokáti JUDr. Žilinčík, JUDr. Prachařová pripravujú písomností právneho charakteru (zmluvy, podania, vyjadrenia, návrhy a iné), podávajú opravné prostriedky, dojednávajú zmiery, vyhotovujú právne rozbory, analýzy a stanoviská, vymáhajú pohľadávky a zastupujú klientov pred súdmi, notárskymi úradmi, orgánmi štátnej a miestnej správy a inými právnymi subjektami.

Advokáti JUDr. Žilinčík, JUDr. Prachařová sa špecializujú na právne poradenstvo a pomoc v nasledujúcich oblastiach:

A. Občianske právo

 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka
 • Spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov
 • Zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku č. 233/1995 Z. z.
 • Spisovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe
 • ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • Komplexné zastupovanie v katastrálnom konaní
 • Bytové právo, správa nehnuteľností
 • Autorské právo
 • Exekučné právo
 • Zmluvné právo
 • Sporová aj nesporová agenda
 • Dedičské právo
 • Záväzkové právo
 • Vecné práva
 • Zodpovednostné vzťahy
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobných údajov

B. Pracovné právo

 • Príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv
 • Poradenstvo pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru
 • Náhrada škody
 • Poradenstvo v rozsahu zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov
 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi


C. Obchodné právo

 • Príprava Valných zhromaždení
 • Príprava zmlúv
 • Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi
 • Zmenkové a šekové právo
 • Burzové právo
 • Živnostenské právo
 • Právo cenných papierov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Kompletné zakladanie obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti
 • Zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
 • Zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri
 • Mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka, najmä vymáhanie splatných pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní

D. Konkurzné právo

 • Spisovanie návrhov na začatie konkurzného a reštrukturalizačného konania a prihlášok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • Spisovanie návrhov na oddlženie
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Právne rozbory, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky
 • Vypracovanie reštrukturalizačného posudku, plánu